REGULAMIN PROGRAMU „URODZINOWA PUNKTOMANIA MAKRO”

§1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1. Program – program „Urodzinowa Punktomania MAKRO”;
2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady uczestnictwa, przebiegu Programu;
3. MAKRO – hale MAKRO Cash and Carry Polska S.A. i punkt MAKRO Cash and Carry Polska S.A. w Słupsku;
4. Organizator - Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542;
5. Strona internetowa – strona internetowa www.makro-bonusy.pl;
6. Klient MAKRO - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca nr klienta MAKRO, dokonująca zakupów w MAKRO na cele związane z działalnością gospodarczą, niebędąca konsumentem;
7. Posiadacz Karty Klienta MAKRO - przedstawiciel Klienta MAKRO, upoważniony przez Klienta MAKRO do dokonywania zakupów w MAKRO ;
8. Karta MAKRO – karta umożliwiająca dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami MAKRO.
9. Uczestnik – posiadacz Karty MAKRO (Posiadacz Karty Klienta MAKRO, Posiadacz Karty Przyjaciela MAKRO, klient MAKRO dokonujący zakupów w systemie delivery, pracownik MAKRO posiadający Kartę Pracownika MAKRO), spełniający wymagania Regulaminu.
10. Punkty – jednostki rozliczeniowe wykorzystywane w Programie przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminem;
11. Ekstra Punkty – dodatkowe Punkty przyznawane za zakup produktów określonych marek które są wynikiem pomnożenia wartości zakupów tych marek razy 2, podzielone przez przelicznik Punktów określony §3 ust.5. Lista produktów aktualnie premiowanych Ekstra Punktami wskazana jest na www.makro-bonusy.pl/punktomania/punkty;
12. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji zarejestrowanego Uczestnika, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie.
13. Katalog Programu – dokument określający Ofertę Podstawową Programu. Katalog znajduje się w szczególności na Stronie Internetowej.
14. Rabaty – każda forma obniżenia ceny towaru wskazana w Katalogu, a obejmująca zakupy u Partnerów, na zasadach określonych w szczególności niniejszym Regulaminem.
15. Oferta Podstawowa – podstawowa oferta Programu, obejmująca wskazane w Katalogu:
a) zasady przyznawania Punktów;
b) listę towarów, które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem;
c) zasady przyznawania Rabatów na towary;
d) wskazanie Partnerów Programu .
16. Oferta Dodatkowa – niezależna od Katalogu i Oferty Podstawowej, oferta obowiązująca przez czas oznaczony lub nieoznaczony, przewidująca możliwość:
a) zakupu za Punkty towarów nieprzewidzianych w Katalogu; lub
b) zakupu towarów nieprzewidzianych w Katalogu z Rabatem
c) wymiany Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub
d) uzyskania przez Uczestnika Punktów na zasadach innych niż wskazane w Katalogu, w tym również w ramach innych akcji promocyjnych niezwiązanych z Programem lub
e) nabycia z Rabatem towarów Partnera na zasadach innych niż wskazane w Katalogu; lub
f) nabycia z Rabatem towarów u Partnera, nieprzewidzianych w Katalogu.
17. Partnerem niniejszej akcji uczestniczącym w Programie jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A. (dalej „Partner”).

§2. Postanowienia ogólne

1. Program umożliwia zakup towarów u Partnera Programu w obniżonych cenach.
2. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do Programu potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Program prowadzony jest od dnia 13 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. W tym okres sprzedaży honorowany Punktami w Programie trwa do 16 stycznia 2017 r. Punkty na Rabaty można wymieniać do 31 stycznia 2017 r. Okres obowiązywania Programu może zostać przedłużony, o czym Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
6. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów MAKRO po spełnieniu warunków określonych Regulaminem. Programem objęte są wszystkie produkty dostępne w aktualnej sprzedaży MAKRO w czasie trwania sprzedaży z wykluczeniem określonym w ust.9 poniżej. Do Programu włączone są zakupy produktów MAKRO dokonywane bezpośrednio w halach MAKRO, objęte dostawą do Klienta w ramach programu dostaw bezpośrednich i w ramach zakupów w sklepie internetowym.
7. Identyfikacja Uczestnika na rzecz Programu następuje poprzez numer Karty MAKRO, jakim się posługuje w Programie.
8. Do Programu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania.
9. Z udziału w Programie wyłączeni są: posiadacze Jednorazowej Karty MAKRO, zakupy dokonywane na stacjach paliw MAKRO oraz zakupy wyrobów tytoniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015 poz. 1916) oraz depozyty.
10. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu

1. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik dokonuje rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. Rejestracja obejmuje :
a. prawidłowe wypełnienie formularza, przez wskazanie w nim danych niezbędnych do rejestracji i udziału w Programie tj.: numeru Karty MAKRO, NIP Klienta MAKRO, numeru telefonu, adresu e-mail, hasła;
b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz Programu;
c. fakultatywną zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany w formularzu przesyłany jest link aktywacyjny.
4. Uczestnikiem Programu staje się posiadacz karty MAKRO, który poprawnie zarejestrował się na Stronie Internetowej i dokonał transakcji w określonym dniu trwania Programu, po uprzednim dokonaniu rejestracji na Stronie Internetowej. Od momentu rejestracji na Stronie Internetowej Punkty przyznawane są na indywidualne Saldo danego Uczestnika Programu.
5. Każde zakupy dokonane u Partnera Programu – MAKRO, w okresie trwania Programu na kwotę 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto to jeden Punkt w Programie. Odrębne regulaminy Organizatora mogą przewidywać szczególne zasady przyznawania i zbierania Punktów.
6. W celu otrzymania Punktów Uczestnik musi okazać kasjerowi MAKRO kartę MAKRO zgłoszoną do Programu, przed zapłatą za towary. Po poprawnym odczycie Karty przez terminal, Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 36 godzin od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże zgłoszonej do Programu karty MAKRO podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu, Punkty nie zostaną przyznane. Oznacza to, że przyznanie Punktów w późniejszym czasie na podstawie okazania dowodu zakupu jest niemożliwe.
7. W sytuacji dokonywania zakupu na kwotę przekraczającą wielokrotność 50,00 zł brutto, ale nieuprawniającą do otrzymania kolejnego Punktu, kwota ta odnotowywana jest w systemie jako „oczekująca”. Kwota będąca wynikiem różnicy między kwotą transakcji a wielokrotnością 50,00 zł przypisywana jest do następnej transakcji Uczestnika. Przykładowo, po dokonaniu zakupu za 160,00 zł brutto do Salda Uczestnika przypisane zostaną 3 Punkty. Kwota 10,00 zł oznaczana jest jako „oczekująca”. Dalej przykładowa wartość kolejnej transakcji wynosić będzie 190,00 zł brutto, kwota 10,00 zł brutto (z poprzedniej transakcji) jest przypisywana do tej transakcji i do Salda Uczestnika przypisane zostają kolejne 4 Punkty. Warunkiem powyższego jest posługiwanie się w obu transakcjach tą samą Kartą MAKRO.
8. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary, wyłącznie gotówką, bankową kartą płatniczą lub kartą przedpłaconą.
9. W przypadku zwrotu towaru, za który zostały przyznane Punkty w Programie, Punkty przyznane za zakup tego towaru zostaną anulowane, chyba że zwrot związany był z postępowaniem reklamacyjnym. Zwrot Punktów w ramach postępowania reklamacyjnego następuje w ciągu 14 dni.
10. W przypadku zwrotu towaru, który został zakupiony z Rabatem, Punkty przeznaczone na zakup tego towaru nie podlegają zwrotowi na Saldo Punktowe w Programie, chyba że zwrot związany był z postępowaniem reklamacyjnym. Zwrot Punktów w ramach postępowania reklamacyjnego następuje w ciągu 14 dni.
11. Uczestnik może zapoznać się z swoim Saldem Punktowym na koncie zakładanym w trakcie rejestracji na Stronie Internetowej. Punkty przypisywane są do Salda w ciągu 36 godzin od dokonania pełnej płatności za zakupy.

§ 4 Realizacja Punktów, Katalog, zamówienia i ich realizacja

1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników na Rabaty na zasadach określonych w Katalogu i Ofercie.
2. Oferta Podstawowa z danego Katalogu obowiązuje wyłącznie w czasie obowiązywania Katalogu. Termin ważności Katalogu i Oferty wskazany jest w jej treści.
3. Nowy Katalog ogłaszany jest na Stronie Internetowej co najmniej na 3 tygodnie przed upływem czasu obowiązywania dotychczasowego Katalogu i wskazuje termin wejścia w życie nowego Katalogu.
4. Realizacja Punktów następuje poprzez Stronę Internetową. Uczestnik za jej pośrednictwem wskazuje, jaki towar zamawia z Rabatem. Dostępne do zamówienia dla Uczestnika są wyłącznie towary, których wartość Punktowa nie przekracza wartości Punktowej Salda Punktów na koncie Uczestnika.
5. W przypadku braku wymaganej liczby Punktów na Saldzie Punktowym, Uczestnik jest informowany o liczbie brakujących Punktów wymaganych do zamówienia konkretnego towaru z Rabatem.
6. Po potwierdzeniu złożonego zamówienia, na adres e-mail Uczestnika przesyłany jest kod rabatowy, którego przedstawienie w MAKRO podczas zakupu towaru lub usługi uprawnia do dokonania zakupu z Rabatem. Kod dostępny będzie również w pliku PDF dostępnym na koncie na Stronie Internetowej.
7. Warunkiem realizacji Rabatu jest zakup dokładnie tego samego towaru, co wybrany z Oferty w Katalogu (chyba że niedostępność wynika z okoliczności wycofania ze sprzedaży), okazania tej samej Karty MAKRO, w ramach której następowało zbieranie Punktów, oraz okazanie czytelnego wydruku kodu.
8. Zakup towarów z Katalogu przy wykorzystaniu Rabatu następuje w połączeniu z dopłatą Uczestnika w gotówce lub kartą płatniczą zgodnie z zasadami wskazanymi w Ofercie i Katalogu.
9. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego. Obniżenie Salda następuje w ciągu 24 godzin od przesłania kodu Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za przeznaczone Punkty.
10. Organizator może wstrzymać oferowanie towarów w Ofercie w każdym czasie, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa bądź wydanej w stosunku do Organizatora decyzji lub jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli produkt okaże się produktem niebezpiecznym).
11. W sytuacji wstrzymania bądź wycofania produktu z Oferty zostanie to ogłoszone na Stronie Internetowej niezwłocznie po powzięciu przez Organizatora wiadomości o przyczynie uzasadniającej wstrzymanie lub wycofanie. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.
12. Jeżeli realizacja Rabatu stanie się niemożliwa wskutek okoliczności, za które Organizator ani Uczestnik nie ponoszą odpowiedzialności, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o
tej okoliczności. W takiej sytuacji Organizator zwróci na Saldo Punktowe Uczestnika Punkty, które przeznaczył on na zakup towaru z Rabatem. Uczestnik będzie mógł jednak zdecydować, że zamiast zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybiera proponowany przez Organizatora Rabat zastępczy. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika innych roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.
13. Realizacja Rabatu możliwa jest do 31 stycznia 2017 r.
14. Rabaty są jednokrotnego użytku.
15. W przypadku wyboru przez Uczestnika bonów towarowych MAKRO z oferty Katalogu ich odbiór nastąpi w hali MAKRO wybranej przez Uczestnika na Stronie Internetowej. Informację o możliwości odbioru bonu przekaże Uczestnikowi Organizator, wraz ze wskazaniem, jakie wymagania Uczestnik musi jeszcze spełnić. Odbiór nastąpi w Dziale Obsługi Kas i Klienta wybranej hali. Wartość bonu to 100 zł brutto, ewentualny podatek od otrzymanego bonu powinien uiścić Uczestnik. Jeden Uczestnik może zamówić maksymalnie 5 bonów w czasie trwania Programu. Realizacja zamówienia Rabatu w postaci bonów może nastąpić najpóźniej do 31 stycznia 2017 r. Odbiór bonu powinien nastąpić w Dziale Obsługi Kas i Klienta w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od zamówienia bonu. Finalny termin odbioru bonów towarowych zamówionych 31 stycznia 2017 r. to 10 lutego 2017 r. Okaziciel bonu w momencie dokonywania zapłaty za towar, zobowiązany jest przekazać bon towarowy kasjerowi.
16. Bon towarowy jest dokumentem upoważniającym do zakupu towarów sprzedawanych przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z wyłączeniem wyrobów tytoniowych. Bon może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za poszczególne zakupione sztuki towarów. Wartość bonu towarowego rozliczana jest proporcjonalnie do wartości poszczególnych nabytych towarów. Pozostałą część ceny okaziciel bonu jest zobowiązany dopłacić w innej formie np. gotówką lub kartą płatniczą. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę. Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, klejenia itp.). W przypadku zniszczenia bonu duplikat nie będzie wydawany. Bon towarowy zachowuje ważność do dnia wskazanego na bonie i po tej dacie nie może być przedstawiony do realizacji.

§5 Oferta dodatkowa

1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu, Organizator może wprowadzać Oferty Dodatkowe. Ich wprowadzenie nie jest jednak obowiązkiem Organizatora.
2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej w Katalogu.
3. Szczegóły dotyczące danej Oferty Dodatkowej, w szczególności jej terminy, adresaci i zasady opisane zostaną w regulaminie Oferty dodatkowej i/lub materiałach informacyjnych jej dotyczących. W przypadku wydania regulaminu Oferty Dodatkowej stosowna informacja zostanie umieszczona na materiałach informacyjnych lub Stronie Internetowej.
4. W przypadku rozbieżności w postanowieniach Regulaminu a regulaminu Oferty Dodatkowej decydujące znaczenie będą mieć postanowienia Oferty Dodatkowej, w zakresie tej Oferty.
5. O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej.

§6 Postępowanie reklamacyjne dotyczące Programu

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
2. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację osoby ją składającej, w celu poinformowania jej o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz zawierać wskazanie okoliczności, których dotyczy, wraz ze wskazaniem roszczenia. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje dane osobowe, imię i nazwisko, numer karty MAKRO, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto).
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora.
4. Reklamacje można składać od rozpoczęcia Programu do dnia 24 lutego 2017 r.

§7. Strona Internetowa

1. Informacje dotyczące Programu, Regulamin oraz Katalog Organizator udostępnia na Stronie Internetowej: www.makro-bonusy.pl. Zasady korzystania ze Strony Internetowej określa odrębny regulamin oraz Polityka Prywatności, dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej.
2. Za pośrednictwem Strony Internetowej Uczestnik może uzyskać dostęp do indywidualnego konta (rejestracja). Uczestnik może za pośrednictwem konta korzystać z funkcji samoobsługowych dotyczących Programu.
3. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej, lub systemów informatycznych obsługujących Program w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. Organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej oraz korespondencję elektroniczną.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu, Ofert Podstawowej lub innych regulaminów, w szczególności z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającym z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, Katalogu Programu lub innych regulaminów – w zakresie do tego niezbędnym; b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym; c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu – w zakresie do tego niezbędnym; e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
2. W takim przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik zostanie poinformowany o wprowadzanych zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów wraz z odpowiednim ogłoszeniem tych zmian na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Organizatora ogłoszenia i wprowadzenia zmian w krótszym terminie.
3. Zmiany obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia poprzez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej (przykładowy wzór formularza znajduje się poniżej).
4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie np. po przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej lub w formie papierowej na adres Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2a 02-737 Warszawa (można oznaczyć kopertę dopiskiem „Program Urodzinowa Punktomania MAKRO”) (przykładowy wzór formularza znajduje się poniżej). Niezwłocznie po rezygnacji z Programu anulowane zostaną niewykorzystane Punkty, konto internetowe usunięte. Niezwłocznie po otrzymaniu powyższego oświadczenia Organizator usunie dane osobowe Uczestnika przetwarzane w związku z udziałem w Programie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnik z udziału w Programie w przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Wykluczenie z Programu powoduje utratę niewykorzystanych do dnia dostarczenia informacji o wykluczeniu Punktów. Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu .
6. Utrata statusu Klienta, Posiadacza Karty Klienta MAKRO, Posiadacza Karty Przyjaciela MAKRO lub Karty Pracownika MAKRO, jest podstawą do wykluczenia Uczestnika z Programu.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
8. Za dni robocze na rzecz Programu przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą “Urodzinowa Punktomania”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej: ”Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą “Urodzinowa Punktomania”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,
obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich halach MAKRO Cash and Carry Polska S.A. oraz w punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A w Słupsku (łącznie określane jako „sklepy MAKRO”).
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 13 września 2016 r. i kończy się ostatecznie w dniu 24 maja 2017 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Okres sprzedaży promocyjnej uprawniający do otrzymywania losów w Loterii trwa od 13 września 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. (dalej: „Okres promocyjny”).
5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, oraz niniejszego Regulaminu.
7. Loteria dedykowana jest dla uczestników programu lojalnościowego „Urodzinowa Punktomania MAKRO” (dalej: „Program”) organizowanego przez Organizatora w halach i punkcie MAKRO Cash and Carry Polska S.A. w Słupsku.
8. Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się:
8.1. Karta MAKRO – karta umożliwiająca dokonywanie zakupów w MAKRO uzyskana zgodnie z procedurami określonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A. tj. Karta Klienta MAKRO, Karta Posiadacza Karty Klienta MAKRO, Karta Przyjaciela MAKRO, numer klienta w systemie delivery;
8.2. Uczestnik – posiadacz Karty MAKRO będący uczestnikiem Programu spełniający wymagania określone w Regulaminie;
8.3. Punkty – jednostki rozliczeniowe przyznawane w Programie za zakupy na kwotę 50 zł brutto dokonane w MAKRO Cash and Carry Polska S.A. w okresie od 13 września 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.;
8.4. Konto – konto Uczestnika założone wraz z rejestracją do Programu za pośrednictwem, którego Uczestnik może dowiedzieć się o posiadanej liczbie losów.
9. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
10. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer Karty MAKRO, jaką się posługuje podczas dokonywania zakupu.
11. Podanie danych osobowych wskazanych w §4 ust.2. związanych z udziałem w Loterii jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
12. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
13. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.
15. Udziału w Loterii nie mogą brać pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

1. Produktami umożliwiającymi udział w Loterii są produkty stanowiące asortyment sklepów MAKRO dostępne w Okresie promocyjnym (dalej „Produkty Promocyjne”). Z wyłączeniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, wyrobów tytoniowych bezdymnych, rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz.U. 2015, poz. 1916), napojów alkoholowych w rozumieniu Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wyłączeniem zakupu paliw dostępnych na stacjach paliw MAKRO. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
2. Uczestnikiem Loterii staje się podmiot, który w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
1) zarejestruje się w Programie za pośrednictwem strony www.makro-bonusy.pl podając minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, numer Karty MAKRO;
2) złoży oświadczenie o akceptacji treści Regulaminu oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii ;
3) posiada na koncie Programu co najmniej 5 Punktów.
3. Po spełnieniu wymagań określonych w ust.2 pkt 3 za każdy zakup Produktów Promocyjnych na kwotę 50,00 zł brutto do Konta Uczestnika przypisany jest 1 los w Loterii. Za zakupy na wielokrotność 50 zł brutto Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę losów, np. za zakupy za 200 zł brutto – 4 losy, za zakupy za 1 000 zł brutto – 20 losów itd.
4. Po spełnieniu wymagań określonych w ust. 2 pkt 3 powyżej tj. po dokonaniu zakupów Produktów Promocyjnych na kwotę powyżej 250 zł brutto losy należne za te zakupy przypisane są do Konta Uczestnika.
5. Losy przypisywane są automatycznie do Konta założonego przy rejestracji do Programu.
6. Każdy Uczestnik Loterii może brać udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.

§ 5 Wartość puli nagród

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 132 444,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano dwie Nagrody.
2. Nagrodami w Loterii są samochody Skoda Fabia o wartości 59 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą w wysokości 6 622 zł. Całkowita wartość Nagrody brutto to 66 222,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100).
3. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 6 Miejsce i termin losowań Nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

1. Losowania odbywają się w biurze Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie.
2. Losowania odbywają się spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Pierwsze losowanie odbywa się 16 grudnia 2016 r. spośród zgłoszeń przyjętych w okresie od 13 września 2016 r. do 13 grudnia 2016 r. (tj. spośród losów przypisanych do Kont Uczestników za zakupy dokonane w tym okresie). Drugie losowanie odbywa się 6 lutego 2017 r. spośród zgłoszeń przyjętych w okresie od 14 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 (tj. spośród losów przypisanych do Kont Uczestników za zakupy dokonane w tym okresie). Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (ID).
3. Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID tak, by każda urna zawierała kartonik z cyfrą, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie kartoników z cyframi będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek itd. Przykład: gdy kartonik z cyfrą wylosowany w pierwszej urnie to 3, kartonik z cyfrą wylosowany w drugiej urnie to 5, kartonik z cyfrą wylosowany w trzeciej urnie to 1, kartonik z cyfrą wylosowany w czwartej urnie to 2, a kartonik z cyfrą wylosowany w piątej urnie to 0, zwycięskim losem będzie los dla którego wygenerowano ID numer 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
4. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.
5. Dany numer ID może być w danym losowaniu wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID losów uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika (dotyczy losowań rezerwowych do Nagrody). W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane.
6. W przypadku podejrzenia naruszania zasad udziału i dokonywania zgłoszeń do Loterii z naruszeniem postanowień Regulaminu losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
7. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej Nagrody po kompletnym zakończeniu procedury weryfikacji. Lista zwycięzców dostępna jest na www.makro-bonusy.pl .

§ 7 Miejsce i termin wydawania wygranych

1. Laureat powiadamiany jest telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 2 następnych dni roboczych (laureat rezerwowy informowany jest w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu przyznania mu prawa do Nagrody w trybie opisanym w ust.4 poniżej). Po pierwszej nieudanej próbie kontaktu Organizator wysyła do laureata bezpłatną wiadomość SMS „PUNKTOMANIA. W związku z wylosowaniem Twojego zgłoszenia w loterii „Urodzinowa Punktomania”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.makro-bonusy.pl.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości. Organizator podejmuje łącznie min. dwie próby połączenia telefonicznego z laureatem. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiedzie się żadna z prób telefonicznego skontaktowania się z laureatem, traci on prawo do Nagrody. Kontakt następuje w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) oraz jest informowany o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
a. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia), numeru Karty MAKRO oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na www.makro-bonusy.pl,
b. kopii Karty MAKRO z widocznym numerem Klienta oraz imieniem i nazwiskiem na Karcie MAKRO, w przypadku Karty Przyjaciela MAKRO z widocznym numerem Karty bądź skanu górnej części faktury z widocznymi danymi wystawcy faktury oraz numerem klienta nadanym w systemie delivery w przypadku klientów dokonujących zakupów w tej opcji.
3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i wydania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust.1 powyżej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na pierwszego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na drugiego laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Do laureatów rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy kontakt z pierwszą osobą z listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody przez laureata, kontakt z drugim laureatem rezerwowym następuje wyłącznie niespełnieniu warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody przez laureata i pierwszego laureata rezerwowego.
5. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w rejestracji do Programu.
6. W razie powzięcia wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad udziału w Loterii, Organizator może wystąpić do laureata do 24 marca 2017 r. o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uprawnienie laureata do dokonywania zakupów w MAKRO Cash and Carry Polska S.A bądź złożenia oświadczeń potwierdzających nienaruszanie postanowień Regulaminu przez laureata. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat pisemnym wezwaniem Organizatora, w formie listu poleconego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody. Dokumenty te nie mogą wpłynąć również później niż z upływem 10 dni roboczych od przedstawienia roszczenia przez Organizatora.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do Nagrody.
8. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
9. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane własnoręcznie przez laureata.
10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, procedur weryfikacji i wydania Nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję.

§ 8 Termin wydania Nagród

1. Nagroda (w formie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych) w Loterii wysyłana jest zwycięzcy przesyłką kurierską do dnia 10 kwietnia 2017 r. na adres wskazany przez laureata zgodnie z §7 ust. 2.
2. Nagroda wysyłana jest wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcą po przekazaniu dokumentów wymaganych do rejestracji. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody ponosi zwycięzca.

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 24 kwietnia 2017 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Urodzinowa Punktomania - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.makro-bonusy.pl . Regulamin programu lojalnościowego „Urodzinowa Punktomania MAKRO” dostępny jest na www.makro-bonusy.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-183, przy al. Krakowskiej 61.
4. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), jest Organizator.
5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), jest Organizator.
7. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.
8. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. tj. Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz. 361). Przyznana do Nagrody kwota pieniężna nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko jest potrącana na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
10. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471).
11. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy.
12. Wygraną odebrać w imieniu zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem, że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy.
14. Nieodebranie Nagrody w terminie dostarczenia jej przez Organizatora oznacza rezygnację z prawa do Nagrody.