22 lata makro

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji jest firma MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559 kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł zwana dalej MAKRO.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie zakładów handlowych Makro Cash and Carry Polska S.A., których dokładna lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Konkursem objęte są wszystkie artykuły dostępne na terenie zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z wykluczeniem papierosów, kart telefonicznych i depozytów oraz paliwa.
4. Konkurs trwa od 01.09.2016 – 30.11.2016 r. Konkurs składa się z dwóch etapów, etapu eliminacji: 1.09.2016 – 30.09.2016 r. i etapu konkursu: 01.10.2016 - 30.11.2016 r.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Klienci MAKRO, posiadający status przedsiębiorcy, spełniający warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. Poprzez określenie „Klient”, bądź „Klient MAKRO” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A., nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów prowadzonej przez Makro, którego przedstawicielom została(y) wydana(y) karta(y) Klienta Makro.
6. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania konkursu jego uczestnikom w każdej z Hal (załącznik 1) w Dziale Obsługi Klienta, na www.makro-bonusy.pl oraz na www.makro.pl.
7. W zamian za spełnienie warunków wskazanych poniżej w punktach 8-10 niniejszego Regulaminu, Uczestnik konkursu otrzyma nagrodę w postaci uczestnictwa w zagranicznej konferencji skierowanej do Klientów MAKRO na Teneryfie, o wartości nie wyższej niż 3 350 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych brutto).

§ 2. Warunki przystąpienia do konkursu

8. Klienci zostaną zakwalifikowani przez Organizatora do udziału w konkursie w terminie 01.09.2016 – 30.09.2016 r.
9. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania Klienta do udziału w konkursie (I etap eliminacji) jest realizacja zakupów na poziomie minimum 3 000 zł netto w okresie od 01.09.2016 r. do 30.09.2016 r., łącznie w kanałach sprzedaży Cash and Carry (za gotówkę) i dostawy do Klienta (Delivery), oraz na makro on-line (makro.pl/biuro-online) z wykluczeniem papierosów, kart telefonicznych i depozytów oraz paliwa. Wartość dokonywanych zwrotów zostanie odliczona od wartości zakupów, o których mowa powyżej.
10.Warunkiem uzyskania nagrody (II etap konkursu) jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.makro-bonusy.pl i zebranie najwyższej łącznej liczby punktów w okresie od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. wg określonych poniżej zasad:
a. dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.makro-bonusy.pl. Rejestracja obejmuje:
i. prawidłowe wypełnienie formularza, wskazując w nim dane niezbędne do rejestracji i udziału w konkursie tj.: numer Karty MAKRO, numer NIP Klienta MAKRO, numer telefonu, adres e-mail, hasło;
ii. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu wraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na rzecz konkursu;
iii. fakultatywną zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.);
iv. po dokonaniu rejestracji na adres e-mail podany w formularzu przesyłany jest link aktywacyjny, którego kliknięcie jest warunkiem aktywacji konta i udziału w konkursie,;
v. po dokonaniu rejestracji Uczestnik konkursu może zbierać punkty wg określonych zasad, śledzić na bieżąco indywidualne wyniki oraz obserwować aktualny wynik rankingu konkursu.
b. osiągnięcie najwyższych miesięcznych przyrostów wartościowych netto i procentowych łącznie w kanałach sprzedaży Cash and Carry (za gotówkę) i dostawy do Klienta (Delivery) oraz na makro on-line (makro.pl/biuro-online) z wykluczeniem papierosów, kart telefonicznych i depozytów oraz paliwa w okresie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. od określonego przez MAKRO miesięcznego indywidualnego celu obrotowego netto. Każdy Klient, który zakwalifikował się do II etapu konkursu, będzie mógł zapoznać się ze swoim miesięcznym indywidualnym celem obrotowym netto na okres 01.10.2016 - 31.10.2016 r. na www.makro-bonusy.pl, wskazanym na stronie od 05.10.2016 r. Każdy Klient, który osiągnie określony cel obrotowy netto na okres 01.10.2016 do 31.10.2016 r. otrzyma 100 punktów. Za każde wydane 100 zł netto (słownie: sto złotych netto) ponad wyznaczony cel obrotowy netto na okres od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. Klient otrzyma 10 punktów, a za każdy 1% powyżej 100% realizacji indywidualnego miesięcznego celu obrotowego netto otrzyma 1 punkt.
c. osiągnięcie najwyższych miesięcznych przyrostów wartościowych netto i procentowych łącznie w kanałach sprzedaży Cash and Carry (za gotówkę) i dostawy do Klienta (Delivery) oraz na makro on-line (makro.pl/biuro-online) z wykluczeniem papierosów, kart telefonicznych i depozytów oraz paliwa w okresie od 02.11.2016 r. do 30.11.2016 r. od określonego przez MAKRO miesięcznego indywidualnego celu obrotowego netto. Każdy Klient, który zakwalifikował się do II etapu, będzie mógł zapoznać się ze swoim miesięcznym indywidualnym celem obrotowym netto na 02.11.2016 - 30.11.2016 r. na www.makro-bonusy.pl, wskazanym na stronie od 02.11.2016 r. Każdy Klient, który osiągnie określony cel obrotowy netto na okres 02.11.2016 do 30.11.2016 r. przed dn. 30.11.2016 r. otrzyma 100 punktów. Za każde wydane 100 zł netto (słownie: sto złotych netto) ponad wyznaczony cel obrotowy netto w okresie od 02.11.2016 r. do 30.11.2016 r. Klient otrzyma 10 punktów, a za każdy 1% powyżej 100% realizacji indywidualnego miesięcznego celu obrotowego netto otrzyma 1 punkt.
- Wartość obrotu netto dla określonych powyżej okresów (tj. pkt b i c) łącznie w kanałach sprzedaży Cash and Carry (za gotówkę) i dostawy do Klienta (Delivery) oraz na makro on-line (makro.pl/biuro-online) z wykluczeniem papierosów, kart telefonicznych i depozytów oraz paliwa, jest rozumiana jako łączna suma wartości obrotu netto ze wszystkich kart MAKRO przypisanych do określonej karty master MAKRO danego Klienta MAKRO.
- Jeżeli dany Klient nie osiągnął miesięcznego indywidualnego celu obrotowego netto wyznaczonego na okres 01.10.2016 – 31.10.2016 r., a osiągnie cel obrotowy w okresie 02.11.2016 – 30.11.2016 r. i dodatkowo w tym okresie przekroczy wartość zakupów netto o brakującą wartość celu obrotowego za okres 01.10.2016 – 31.10.2016 r., zostanie mu przyznane dodatkowe 100 pkt., wynikających z osiągnięcia celu za okres 01.10.2016 – 31.10.2016 r. Saldo punktowe zostanie wtedy zaktualizowane najpóźniej w dn. 05.12.2016 r.
- W przypadku nowych Klientów, nie dokonujących zakupów przed 01.09.2016 r. w MAKRO, indywidulane miesięczne cele obrotowe netto wynoszą odpowiednio na okresy 01.10.2016 – 31.10.2016 r. oraz 02.11.2016 – 30.11.2016 r., po min. 20.000 złotych netto.
- Saldo punktów, wartość zakupów, przyrost procentowy od indywidualnego miesięcznego celu obrotowego netto będą dostępne dla każdego zakwalifikowanego do II etapu Klienta konkursu na www.makro-bonusy.pl; punkty, wartość zakupów, przyrost procentowy od indywidualnego miesięcznego celu obrotowego netto dla każdego uczestnika będą aktualizowane automatycznie w czasie do 24h od dokonania zakupów.
d. uzbieranie jak najwyższej liczby SZYBKICH PUNKTÓW w okresie od 05.10.2016 r. do 30.11.2016 r. za poniższe aktywności:
i. od 05.10.2016r. za każde zakupy produktów marek HoReCa Select, ARO, Fine Life, Rioba, H-line, Tarrington House (min. kwota 300 netto złotych; słownie trzysta złotych netto) – 60 pkt.; Każdy Klient może wziąć udział w aktywności wielokrotnie, za każdym razem spełniając warunek zakupowy; punkty z danego tygodnia dla każdego uczestnika będą aktualizowane automatycznie w każdą następującą środę kolejnego tygodnia; pierwsza aktualizacja nastąpi w dn. 19.10.2016r. dla tygodnia 41., kolejna w dn. 26.10.2016r. dla tygodnia 42 itd., ostatnia aktualizacja nastąpi w dn. 7.12.2016r. dla tygodnia 48.
ii. za jednorazowe pobranie darmowej aplikacji mobilnej MAKRO poprzez Apple Store lub Google Play – 50 pkt. na www.makro-bonusy.pl, wskazując adres email do przesłania linka aktywacyjnego do darmowej mobilnej aplikacji MAKRO; punkty dla każdego uczestnika będą dodawane automatycznie w czasie do 24h od pobrania aplikacji;
iii. w przypadku szybkich punktów istnieje możliwość przyznawania punktów za inne aktywności, np. jednorazowe zakupy danych kategorii produktowych za min. określoną przez MAKRO kwotę netto; Organizator będzie informował o dodatkowych możliwościach zdobycia szybkich punktów na www.makro-bonusy.pl lub za pomocą sms (do uczestników konkursu, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną wiadomości handlowych); punkty z danego tygodnia dla każdego uczestnika będą aktualizowane automatycznie w każdą następującą środę kolejnego tygodnia; pierwsza aktualizacja nastąpi w dn. 19.10.2016r. dla tygodnia 41., kolejna w dn. 26.10.2016r. dla tygodnia 42 itd., ostatnia aktualizacja nastąpi w dn. 7.12.2016r. dla tygodnia 48.

§ 3. Warunki wydania nagród

11. Po zakończeniu konkursu, który odbędzie się w okresie 01.09.2016 – 30.11.2016 r., zostanie wyłonionych 140 Klientów, którzy w II etapie konkursu (od 05.10.2016 r. do 30.11.2016 r.) osiągnęli najwyższą całkowitą liczbę punktów za w/w kryteria. Klient, który otrzyma najwyższą liczbę punktów zajmuje 1 miejsce w rankingu konkursowym, i kolejno pozostali klienci, aż do wyczerpania puli nagród, tj. 140 miejsc na konferencję zagraniczną.
12. Jeżeli zostanie stwierdzony remis punktów w zakresie 140 miejsc na konferencję zagraniczną, zwycięzcą zostaje Klient, który wcześniej przekroczył cel obrotowy netto w okresie 02.11.2016 – 30.11.2016 r.
13. Nagrodę otrzyma 140 Klientów wśród hal z Załącznika 1, którzy w ciągu trwania konkursu uzyskają w sumie najwięcej punktów, łącznie za okres od 01.10.2016 do 30.11.2016 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w dn. 14.12.2016 r. na stronie www.makro-bonusy.pl. Konferencja dla zwycięzców konkursu odbędzie się w terminie 16 - 23.03.2017 r.
14. Do otrzymania nagrody przypisanej do jednego numeru karty master MAKRO uprawniony jest wyłącznie Klient (właściciel/ współwłaściciel), bądź osoba przez niego wskazana.
15. Z konkursu wykluczeni są Pracownicy MAKRO, posiadacze Karty Przyjaciela MAKRO, Pracownicy Grupy METRO. Z konkursu wykluczeni są również Klienci, którzy w terminie trwania konkursu, tj. 1.09 – 30.11.2016 r. przestali być aktywnymi Klientami MAKRO i ich karta Klienta MAKRO została zablokowana w trakcie trwania konkursu.
16. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. W związku z tym, iż nagroda przypadnie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - to na niej będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od otrzymanej nagrody.
17. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przechodzi na pierwszego zwycięscy rezerwowego. W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda przechodzi na drugiego zwycięzcę rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
18. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę. Nie podlega również odsprzedaży, ani też przekazaniu innej osobie niż ta wymieniona w pkt. 14 niniejszego Regulaminu. Istnieje możliwość dopłaty (dopłata do pokoju jednoosobowego), natomiast liczba miejsc jest ograniczona i przyznawana w kolejności zgłoszenia. Nieskorzystanie z nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora oznacza, że nagroda przepada na rzecz Organizatora.
19. Warunki uczestnictwa w konferencji określone będą w odrębnym Regulaminie Uczestnictwa w Konferencji. Osoby nieprzestrzegające ww. Regulaminu nie mogą domagać się zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.
20. Nadzór nad przebiegiem Konkursu pełni Komisja, w skład której wchodzą:
- Anna Heimberger – Menedżer Pionu – Branding i Aktywacji Klienta
- Aleksandra Stępniewska – Kierownik ds. Marketingu Handlowego
- Katarzyna Tkaczuk – Specjalista ds. Marketingu

§ 4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Programu

21. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu drogą pisemną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Makro Cash and Carry S.A. Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa z opisem na kopercie „Jedź z nami na Kanary”. W piśmie reklamacyjnym powinny być zawarte dane: imię i nazwisko oraz adres uczestnika akcji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treść reklamacyjną.
22. Decyzja Komisji promocyjnej zostanie przesłana do uczestnika promocji zgłaszającego reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji jest ostateczna.
23. MAKRO ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, czas i przebieg konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.
24. MAKRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem.


Załącznik nr 1. Lista zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A., w których przeprowadzony będzie konkurs:
Hala nr 1, al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa
Hala nr 2, ul. Długosza 80, 41-219 Sosnowiec
Hala nr 3, ul. Kasprzaka 8, 91-083 Łódź
Hala nr 4, ul. Wolności 50, 05-091 Ząbki
Hala nr 5, ul. Tyniecka 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Hala nr 6, ul. Jasnogórska 2, 31-358 Kraków
Hala nr 7, Al. Solidarności 51, 61-696 Poznań
Hala nr 9, ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia
Hala nr 10, ul. Południowa 8, 71-001 Szczecin
Hala nr 11, ul. Chemiczna 5, 20-329 Lublin
Hala nr 12, al. Korfantego 17, 41-800 Zabrze
Hala nr 13, al. Jana Pawła II 123, 85-140 Bydgoszcz
Hala nr 14, ul. Żorska 60, 44-203 Rybnik
Hala nr 15, Al. Gen. Wł. Andersa 545, 43-300 Bielsko-Biała
Hala nr 16, al. Jana Pawła II 92, 15-703 Białystok
Hala nr 17, ul. Pukowca 25, 40-847 Katowice
Hala nr 18, ul. Transportowców 15, 25-672 Kielce
Hala nr 19, ul. Główna 6, 83-021 Przejazdowo
Hala nr 20, ul. Jagiellońska 38/40, 42-200 Częstochowa
Hala nr 21, ul. Partyzancka 48, 45-802 Opole
Hala nr 22, al. Armii Krajowej 92, 35-307 Rzeszów
Hala nr 23, ul. Lubelska 26, 10-407 Olsztyn
Hala nr 24, ul. Gorzowska 2 (Spalony Las), 65-000 Zielona Góra
Hala nr 25, ul. Wojska Polskiego 7, 62-800 Kalisz
Hala nr 26, ul. Kolumbijska 1, 01-991 Warszawa
Hala nr 27, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 105, 87-100 Toruń
Hala nr 28, ul. Syrenki 1, 75-123 Koszalin
Hala nr 29, ul. Rudzka 40, 95-030 Rzgów
Hala nr 31, ul. Zakopiańska 70A, 30-418 Kraków
Makro Punkt nr 53, ul. Jana Kilińskiego 26, 76-200 Słupsk