Zasady użytkowania strony

1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej www.makro-bonusy.pl stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.).

2. Niniejsza strona internetowa jest udostępniona Państwu przez Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Usługodawca”).

3. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania ze strony w zakresie dopuszczonym przez Unique One sp. z o.o., a związanym z dokonywaniem zgłoszeń do Promocji udostępnionym klientom MAKRO Cash&Carry; S.A. przy spełnieniu wymagań określonych w regulaminach poszczególnych Promocji.

4. W razie pytań, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w zakładce „KONTAKT”.

ZASADY KORZYSTANIA I DANE OSOBOWE

1. Domniemywa się, że wchodząc na niniejszą stronę internetową i korzystając z niej, przeczytali i zaakceptowali Państwo niniejsze zasady korzystania. Jeżeli nie akceptują ich Państwo w całości, lub w jakiejkolwiek części, nie powinni Państwo korzystać z tej strony internetowej.

2. Niniejszy serwis umożliwia użytkownikom Internetu zgłoszenie udziału w loterii, konkursie, sprzedaży premiowej lub przystąpienie do programu przygotowanego przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559 kapitał zakładowy 257 068 680,00 zł, kapitał wpłacony 257 068 680,00 zł oraz kontakt z Usługodawcą poprzez formularz w zakładce „KONTAKT”.

3. Treści zamieszczane w serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników korzystających z Internetu, jednakże z tych funkcjonalności serwisu mogą korzystać wyłącznie podmioty wskazane w ust. 2 powyżej.

4. Dostęp do serwisu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom dla Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorzy telekomunikacyjni), zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, z którą osoba zainteresowana skorzystaniem z funkcjonalności strony internetowej powinna się zapoznać. Polityka dostępna jest na stronie internetowej.

6. Szczegółowe zasady każdej z Promocji, określone są w regulaminie odpowiedniej Loterii dostępnym na stronie internetowej, z którym Użytkownik biorący udział w Promocji jest zobowiązany się zapoznać.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie.

3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

4. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z serwisu, treści:

  a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

  b) nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;

  c) godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

  d) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,

5. Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z serwisu, treści:

  a) zawierających dane osobowe osób trzecich;

  b) zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich, takich jak numer telefonu, adres e-mail lub numer karty kredytowej;

  c) niezgodnych z tematyką serwisu.

6. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z serwisu, treści o charakterze promocyjnym.

LINKI

1. Organizator Promocji może okresowo umieszczać na swej stronie internetowej linki do innych stron internetowych lub źródeł obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Linki te zamieszczane są jedynie dla wygody użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł, a także nie potwierdza ani też nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość, jak również nie ponosi odpowiedzialności, ani nie kontroluje polityki ochrony prywatności (jeżeli taka istnieje) prowadzonej przez operatorów takich stron.

3. Rekomendujemy sprawdzić zasady korzystania, jak również polityki ochrony danych osobowych stron, do których odsyłają linki zamieszczone na naszej stronie, przed wejściem na takie strony i korzystanie z nich.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości i w pełni akceptują, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej, oprogramowanie i wszystkie kody HTML, jak również inne kody zawarte na niniejszej stronie internetowej, przysługują Unique One sp. z o.o. lub MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, i są chronione przez przepisy prawa.

2. Użytkownikom nie wolno w szczególności modyfikować, kopiować, dystrybuować, transmitować, redystrybuować, reprodukować, publikować, udostępniać publicznie, wykorzystywać dla celów gospodarczych, tworzyć prac pochodnych, kopiować, przenosić jakichkolwiek materiałów, które mogą być/są zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, bez uprzedniej zgody powyższych podmiotów wyrażonej na piśmie.

WYMAGANIA TECHNICZNE I REKLAMACJE

1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie z serwisu. Ponadto narzędzia internetowe serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.

2. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych .

3. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

  a) korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

  b) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

   a) Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowszej wersji

   b) Mozilla Firefox w wersji 48.0 lub nowszej wersji

   c) Opera 39.0 lub nowszej wersji

   d) Google Chrome 52 lub nowszej

   e) Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji

Warunkiem korzystania z niektórych Usług w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez skorzystaniem z takiej Usługi.

4. Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu można złożyć przez zakładkę „KONTAKT”. Zapytanie musi zawierać: adres e-mail oraz treść wiadomości. Prosimy wskazać również imię w nagłówku wiadomości oraz numer Karty MAKRO.

5. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu poprzez formularz dostępny w zakładce „KONTAKT”, z tym zastrzeżeniem dla reklamacji dotyczących przebiegu danych Promocji przewidziane są drogi szczególne, określone w regulaminie tej Promocji.

6. Usługodawca rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedź na reklamacje Usługodawca kieruje na adres Użytkownika, wskazany w formularzu dostępnym w zakładce „KONTAKT”.

7. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Usługodawca nie gwarantuje jednak, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez zakłóceń, o każdej porze, bezpiecznie czy bezbłędnie, ani też, że takie defekty będą naprawiane lub też, że niniejsza strona internetowa lub serwer, za pomocą którego jest udostępniana, nie zawierają wirusów programowych czy innych defektów.

8. W celu uchronienia się przed stratą lub szkodą, niezbędnym jest podjęcie środków ostrożności we własnym zakresie (np. lecz nie jedynie, poprzez instalację odpowiednich zabezpieczeń chroniących Państwa oprogramowanie przed wirusami oraz zapewniających możliwość przechowywania aktualnych kopii wszelkich danych).

9. Niniejsze zasady korzystania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

10. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do ww. zasad. Prosimy zapoznać się z dokumentacją przed każdorazowym skorzystaniem z funkcjonalności niniejszej strony internetowej.

11. Przez dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia